Trivsel, info & regler

I denna meny följer viktig information som styrelsen önskar skall tas väl emot av medlemmarna. En god boendemiljö karaktäriseras av hänsyn till sina grannar och en strävan att inte störa omkringboende. Detta gäller i alla gemensamma utrymmen t.ex trapphus, loftgångar, hiss och tvättstuga. Det är extra viktigt att inte störa kl 2200-0700.

Inledningsvis berörs några områden som berör ALLA och där styrelsen vädjar till boende i föreningen om deras skyldighet att respektera fastställda regler.

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER BRF SNÄCK

Bostadsrättslagens 7 kap och föreningens stadgar punkt 8 till 16 redovisar bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter i förhållandet som medlem i Brf Snäck. Lagen ålägger bostadsrättshavaren att vid lägenhetens begagnande iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och skick inom fastigheten. Han ska rätta sig efter de ordningsregler och särskilda föreskrifter som bostadsrättsföreningen meddelar. Bostadsrättshavaren har att se till, att vad som åligger honom själv iakttages av hans gäster och av annan som han inrymt i lägenheten, eller där utför arbete för hans räkning.

Bostadsrättshavare som bryter mot ordningsreglerna riskerar att nyttjanderätten förverkas enligt bostadsrättslagen 7 kap 18 stycket.

Allmänt

Bostadsrättshavaren skall vara aktsam om och väl värda såväl egen lägenhet som föreningens egendom i övrigt. Observera att altanerna tillhör föreningen och får ej åtgärdas utan tillstånd. Belysningsarmaturerna får ej bytas och målning av tak och väggar får ej heller ske. Altangolven får ej beläggas med trädäck eller motsvarande och några FASTA installationer tillåts inte.

Fastighetsskötaren eller styrelsen skall omedelbart kontaktas om det uppstår händelse eller skada som genast måste åtgärdas.

Brandskyddet är av gemensamt intresse varför det skall vara tomt i trapphus och loftgångar samt utanför lägenheterna.

Spara på vattnet – såväl varmt som kallt. Undantaget är spolning i toaletterna.
För att förebygga stopp, spola rejält och använd inte snålspolning.

Den som har husdjur i sin lägenhet skall se till att förorening eller skada ej uppstår på föreningens eller enskild medlems egendom.

Matning av fåglar på altaner eller inom föreningens område är inte tillåtet eftersom detta lockar till sig möss/råttor och därmed kan orsakar sanitära olägenheter.

Hänsyn till grannar
Stör ej grannar efter 22.00 och före 07.00. Häri inbegrips höga röster i trapphus och loftgångarna, höga volymer på musikanläggningar/TV.

Mattor,  kläder eller dylikt får ej piskas på altanerna.

Loftgångarna och trapphusen får ej belamras med skräp, kartonger, cyklar etc, efter förbud av Räddningstjänsten och deras krav vid en ev snabb evakuering.

Sovrumsfönstren får inte öppnas! Föreningen fick ett större vite för ett antal år sedan för att fönstren gick att öppna. Då monterades handtagen bort.

Rökförbud gäller i alla gemensamma utrymmen och bör ske restriktivt även på altanerna genom de besvär som grannar kan uppleva. Cigarettfimpar/snus och dyl får inte kastas i gemensamma utrymmen eller på gård och poolområdet. Tänk på småbarnen.

Grillning med kolgrill eller med öppen låga är inte tillåtet på altanerna. Iaktta största hänsyn till dina grannar. Utomhusgrillarna på poolområdet får användas av medlemmarna men skall användas så att obehag inte uppstår för omkringboende. Medlem är ansvarig för av honom orsakad skada p g a slarv eller ovarsamhet.

Bilparkeringen har förhyrda och märkta P–platser.
Garageplatser finns att hyra.

Laddning elbil , kontakta Styrelsen på info@brfsnack.se för information runt laddkort för att ladda bilen på våra laddstationer.

Cyklar skall ställas i cykelställ/cykelförråd. Avlägsna cyklar som inte används.

Avslutningsvis är det styrelsens uppfattning att endast medlemmarna tillsammans kan skapa en trivsam och välskött bostadsrättsförening på SNÄCK.